Den otevřených dveří – středa 11. ledna 2023

V roce 2021 dostala budova novou fasádu a opravena byla i zeď před školou.

Den otevřených dveří na Českém reálném gymnáziu proběhne 11. ledna 2023 od 15:00 do 18:00 hod.

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium na Českém reálném gymnáziu,

ve středu 11. ledna 2023 bude Den otevřených dveří probíhat formou prezentací jednotlivých předmětů, do kterých se můžete průběžně zapojit. Prezentace budou probíhat současně, vyberte si proto ty, které vás nejvíce zajímají.

Současně Vám budou v půlhodinových blocích podány obecné informace o průběhu přijímacího řízení a studiu na Českém reálném gymnáziu.

Informace o přijímacím řízení a studiu / učebna č. 203 (1. patro)

RNDr. Ludmila Kadlecová, RNDr. Jana Bohůnková – vedení ČRG s. r. o.

PaedDr. Ondřej Švejda – organizace a koordinace Dne otevřených dveří

15:00čtyřleté studium
15:30osmileté studium
16:00čtyřleté studium
16:30osmileté studium
17:00individuální konzultace

Anglický jazyk / učebna primy č. 220 (1. patro) + JL2, č. 124 (přízemí)

Ing. Eva Polenská, Mgr. Pavlína Beníšková, Mgr. Tereza Velíšková, Mgr. Jan Kopecký, studenti

15:00–16:00 Video z výuky anglického jazyka, obecné informace o výuce, certifikovaných zkouškách, maturitní zkoušce, učebnicích učebna primy, č. 220 (1. patro)
16:00–16:45 Ukázková hodina v primě jazyková laboratoř 2, č. 124 (přízemí)
17:00–17:45 Ukázková hodina v 1. ročníku jazyková laboratoř 2, č. 124 (přízemí)

Biologie a první pomoc / učebna přírodovědy, č. 130 (přízemí, vstup přes šatnu)

Mgr. Petr Němec, Mgr. Zuzana Lovčí

průběžně
15:00–18:00
Zájemci si mohou průběžně vyzkoušet biologické pokusy, které běžně děláme ve výuce:
– fotosyntéza (Pasco plus aplikace Sparkvue)
– fluorescence, barvení škrobových zrn
Aplikace využívané ve výuce – lidské tělo, atlas rostlin
Aplikace první pomoci – nácvik KPR

Český jazyk / učebna tercie, č. 219 (1. patro)

Mgr. Hana Novotná, Mgr. Jana Bártová, studenti

15:30–15:45Prezentace výuky českého jazyka a literatury – náplň hodin, exkurze, divadelní představení, literární projektový den
16:30–16:45Prezentace výuky českého jazyka a literatury – náplň hodin, exkurze, divadelní představení, literární projektový den

Ve zbývajícím čase Vás rádi přivítáme u zajímavých úkolů, kvízů a soutěží z našeho oboru a zodpovíme dotazy týkající se výuky ČJ.

Dějepis / učebna kvarty, č. 305 (2. patro)

Mgr. Václav Kabíček a studenti

průběžně
15:00–18:00
Průběžné informace o studiu dějepisu, o přípravě, účasti a výsledcích dějepisné olympiády
Zařazování skutečných historických exponátů na časové přímce
Prezentace výuky v nižším i vyšším stupni gymnázia
Informace o poznávacích exkurzích s historickou tématikou
3D prohlídka Cheopsovy pyramidy a Kolosea ve VR brýlích

Ekonomické předměty / učebna 1.R, č. 215 (1. patro)

Ing. Ludmila Šebková + prezentace fiktivních firem, studenti semináře z ekonomie

15:00–17:00Stánek a prezentace fiktivní firmy Sochaclick s. r. o., která poskytuje fotografické služby – možnost pořízení fotografií ve fotokoutku
15:00–17:00Stánek a prezentace fiktivní firmy Bioguru s. r. o., která vyrábí a prodává exotické čaje
průběžněInformace k výuce ekonomických předmětů a projektu fiktivních firem na naší škole, ekonomické olympiádě a studiu vysokých škol ekonomických

Fyzika / učebna matematiky a fyziky, č. 303 (2. patro)

Mgr. Jaroslav Kala

průběžně
15:00–18:00
Fyzikální pokusy s využitím iPadů a sady PASCO

Návštěvníkům budou k dispozici tablety se softwarem SPARKvue a pracovní listy, dále se mohou zúčastnit vyplňování dotazníku, zaměřeného na pokusy. Využity budou tablety, interaktivní displej, sondy Pasco – PascoCart, siloměr, meteorologická sonda, pohybový senzor a van de Graaffův generátor.

Chemie / chemická laboratoř, č. 102 (přízemí)

Mgr. Kateřina Boháčová a studenti

průběžně 15.00–18.00 Zájemci si budou moci vyzkoušet:
– práci s 3D brýlemi – podívají se na modifikace uhlíku
– pokusy s Pasco senzory – teplota, pH a vodivost
– klasický žákovský pokus – důkaz vodíku

K dispozici bude pracovní list, zájemci se mohou zúčastnit vyplňování dotazníku zaměřeného na pokusy.

Informatika / učebna robotiky, č. 218 (1. patro)

Mgr. Jan Flaška

15:00Focení a úpravy grafiky
15:30Základy robotiky s VEX123
16:00Focení a úpravy grafiky
16:30Naprogramujte si vlastní počítačovou hru
17:00Focení a úpravy grafiky
17:30Základy robotiky s VEX123

Matematika / učebna sekundy, č. 103 (přízemí)

Mgr. Soňa Hřídelová, Mgr. Jan Věženský

15:30Prezentace výuky matematiky na nižším gymnáziu
16:00Prezentace výuky matematiky na vyšším gymnáziu
16:30Prezentace výuky matematiky na nižším gymnáziu
17:00Prezentace výuky matematiky na vyšším gymnáziu

Prezentace obsahuje úlohy řešené pomocí stavebnice GeoMag, karty z logické hry Ubongo a pracovní list. Žáci budou pracovat na stanovištích s dopomocí studentů a učitelů.

Během každého bloku proběhne krátké seznámení s výukou matematiky promítané na interaktivní tabuli (sWay), informace o pořádaných kurzech, k dispozici budou využívané pomůcky, pracovní sešity a učebnice.

Od 15:00 do 18:00 budou učitelé matematiky připraveni odpovídat na dotazy zájemců o studium. Dále bude možné vyplnit a odevzdat přihlášky na kroužky matematiky.

Německý jazyk / učebna sexty, č. 214 (1. patro) + JL 1, č. 208 (1. patro)

Mgr. Jana Urbanová, Mgr. Kristýna Melmerová, Mgr. Nikola Kelblová

15:00–15:15 Ukázka práce v jazykové laboratoři – poslech, cvičení pro nižší stupeň osmiletého studia jazyková laboratoř 1, č. 208 (1. patro)
15:30–15:45 Ukázka práce v jazykové laboratoři – poslech, cvičení pro vyšší stupeň osmiletého studia nebo pro čtyřleté studium jazyková laboratoř 1, č. 208 (1. patro)
16:00–16:15 Ukázka práce v jazykové laboratoři – poslech, cvičení pro nižší stupeň osmiletého studia jazyková laboratoř 1, č. 208 (1. patro)
16:30–16:45 Ukázka práce v jazykové laboratoři 1 (č. 208) – poslech, cvičení pro vyšší stupeň osmiletého studia nebo pro čtyřleté studium jazyková laboratoř 1, č. 208 (1. patro)

průběžně
15:00–18:00
Ukázka práce žáků z hodin a ze Dne jazyků
Soutěže
Prezentace učebnic a materiálů pro výuku + interaktivní učebnice
Aplikace Quizlet
Fotografie z exkurzí
Absolventi – studium germanistiky, Erasmus
Spolupráce s JU a Goethe Centrem
Úniková hra
učebna sexty, č. 214 (1. patro)

Občanský a společenskovědní základ / učebna kvinty, č. 202 (1. patro)

Mgr. Klára Svobodová

průběžně
15:00–18:00
Prezentace výuky předmětu
Prezentace projektů se zaměřením na občanskou odpovědnost a angažovanost
Práce s dokumentárním filmem
Práce s elektronickými čtečkami
Příprava na Národně srovnávací zkoušky – Základy společenských věd

Naše promo video (2023)

Video je sestřihem záběrů z běžného vyučování a z akcí školy.

Historie školní budovy

Sportovní kurzy