Přihlášky ke studiu

Přihlášku lze podat na tři různé školy (obory):

 • od 1. února do 20. února 2024
 • pořadí škol na přihlášce je nutné vyplnit dle preferencí uchazeče a na všech přihláškách shodně
 • přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce
 • součástí přihlášky je čestné prohlášení zákonného zástupce, že nezletilý uchazeč souhlasí s jejím podáním a obsahem

Přihlášku lze podat třemi způsoby:

1. Elektronická přihláška

 • Přihlásíte se do systému DIPSY (Digitální přihlašovací systém) na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, Bankovní identita  apod..)
 • Ze seznamu svých dětí vyberete to, které chcete přihlásit (naleznete již vyplněné osobní údaje).
 • Ze seznamu škol vyberete tři školy, na které chcete podat přihlášku, v pořadí dle priority pro přijetí.
 • Uvidíte přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.
 • U každé školy uvidíte přehled dokumentů, které škola vyžaduje doložit k přihlášce – nahrajete fotky nebo scany těchto dokumentů.
 • Přihlášku potvrdíte a mailem vám přijde potvrzení o podání přihlášky a uchazeči bude přiděleno registrační číslo. Tímto úkonem podáte přihlášku na všechny tři vybrané školy.

2. Tiskopis nebo výpis ze systému – zjednodušená listinná přihláška vytištěná ze systému

 • Vstoupíte do systému DIPSY (Digitální přihlašovací systém) bez přihlášení.
 • Vyplníte osobní údaje o sobě a svém dítěti.
 • Ze seznamu škol vyberete tři školy, na které chcete podat přihlášku, v pořadí dle priority pro přijetí.
 • Uvidíte přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.
 • U každé školy uvidíte přehled dokumentů, které škola vyžaduje doložit k přihlášce – nahrajete fotky nebo scany těchto dokumentů.
 • Potvrdíte správnost a mailem obdržíte zjednodušenou přihlášku s registračním číslem, kterou vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete ji doručíte v listinné podobě na každou vybranou školu.

3. Listinná přihláška se všemi přílohami

 • Vyplníte listinnou přihlášku – tiskopis naleznete přímo na stránkách MŠMT, Cermatu nebo DIPSY
 • Musíte si dohledat IZO každé školy, její přesný název, kód oboru a jeho přesný název i se zaměřením.
 • Každá přihláška musí mít školy uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.
 • Podepíšete ji a doručíte ji v listinné podobě i se všemi přílohami na každou vybranou školu. Pokud tedy podáváte přihlášku na tři školy, musíte vyplnit přihlášku třikrát a ke každé přiložit všechny danou školou požadované přílohy.
 • Škola zadá údaje z přihlášky do systému DIPSY, který vygeneruje registrační číslo, jež vám bude zasláno doporučeně poštou spolu s pozvánkou.

Bližší informace naleznete na stránkách MŠMT www.prihlaskynastredni.cz


Přílohy k přihlášce na České reálné gymnázium:

 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání za poslední tři pololetí (hodnotí-li škola slovně, převede slovní hodnocení na známky a pro účely přijímacích zkoušek vydá dokument obdobný výpisu z vysvědčení)
 • Diplomy, certifikáty a jiné doklady prokazující aktivity žáka, které dokládají jeho schopnosti a zájem o studium na Českém reálném gymnáziu za období od 1. 9. 2022 do 30. 4. 2024
 • uchazeči s dočasnou ochranou na základě Opatření obecné povahy č. j. MSMT-26560/2023 mohou přiložit žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce
 • osvědčení o uznání zahraničního vysvědčení
 • doklad  potvrzující oprávněnost pobytu cizince
 • uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami dokládají doporučení pro úpravu podmínek přijímaní ke vzdělávání vydané školským poradenským zařízením
 • nevyžadujeme lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.
 • Nejpozději k datu 1. 9. 2024 doklad o splnění povinné školní docházky nebo doklad o ukončení 5. ročníku základní školy.