Zaměření školy

České reálné gymnázium s.r.o. je soukromá škola, která již od roku 1993 usiluje při výchově a vzdělávání o individuální přístup ke každému žáku. Tato skutečnost vedla tým učitelů při zpracovávání ŠVP k motivačnímu názvu Škola právě pro tebe. Jsme školou, která poskytuje všeobecné vzdělání bez jakékoliv pevně dané profilace s důrazem na komplexní rozvoj osobnosti každého žáka. V septimě a oktávě vyššího stupně gymnaziálního osmiletého studia nabízíme širokou škálu volitelných předmětů, prostřednictvím kterých se profilují sami žáci. Touto individuální profilací dlouhodobě naplňujeme náš hlavní cíl připravit žáky ke studiu vybrané vysoké školy. Na této cestě jsou klíčové následující priority školy:

 • Maximální možný harmonický rozvoj osobnosti každého žáka s důrazem na jeho individuální možnosti, jeho aktivitu, motivaci k celoživotnímu učení, samostatné rozhodování, sebehodnocení, podnikavost a slušnost.
 • Týmová práce i soutěž.
 • Orientace výuky na naléhavé problémy současného světa formou průřezových témat napříč všemi předměty. Ekologie, drogy, zdravý životní styl, rasismus, xenofobie.
 • Partnerský vztah učitel-žák-rodiče. Učitel je pro žáky autorita po odborné i lidské stránce. Učitel vede své žáky po cestě vzdělání, která je u každého žáka vlastní.
 • Chybami se člověk učí, a proto jsou přirozenou součástí procesu výchovy a vzdělávání. Žák za ně v tomto procesu nemůže být negativně hodnocen. Svoje chyby musí poznat a poučit se z nich. Učitel musí chyb žáků využít k další organizaci vyučovacího procesu.
 • Každý problém spojený se školou má řešení. Řešení je jednodušší, pokud je informace o problému včasná.
 • Podpora talentovaných žáků (sport, umění ap.) a žáků znevýhodněných (zdravotně, sociálně ap.) individuální organizací vyučovacího procesu.
 • Každý žák má právo znát kdykoliv hodnocení své činnosti a doporučení jak se zlepšit. Je kladen důraz na pozitivní motivaci. Každý žák musí mít možnost prožít úspěch.
 • Všichni učitelé jsou průběžně zapojováni do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Profil absolventa

Úspěšný absolvent Českého reálného gymnázia s.r.o. získá státní maturitní zkoušku a může pokračovat ve studiu na vysoké škole, vyšší odborné škole nebo jiné škole pomaturitního studia. Vzhledem k tomu, že v průběhu vzdělávacího procesu je kladen prioritně důraz na rozvoj klíčových kompetencí, než na velký objem pasivních faktických znalostí, je absolvent ČRG s.r.o. dobře adaptabilní i v konkrétním zaměstnání.

 • aktivně ovládá anglický a německý jazyk
 • ovládá strategii učení a dovede organizovat svůj čas, tvořivě myslí, logicky uvažuje a dovede řešit problémy
 • dovede pracovat s běžnými počítačovými programy a dovede vyhledávat a zpracovávat informace
 • je zcestovalý a dobře se orientuje v novém prostředí
 • je sportovně zdatný a zná zásady zdravého životního stylu
 • chápe význam bezpečnosti práce, ochrany zdraví i majetku, ochrany přírody a dovede tyto kvality rozvíjet
 • je zodpovědný, umí ohajovat vlastní názor a respektovat argumentaci druhých, uplatňuje svá práva a chápe své povinnosti, je tolerantní, dovede dobře komunikovat
 • má schopnost sebehodnocení
 • má základní ekonomické znalosti potřebné pro běžný život a vytvořené představy o potřebách pro podnikatelskou činnost
 • je ohleduplný k jiným lidem, jejich práci, respektuje ostatní národy a jejich kulturu

–RNDr. Ludmila Kadlecová, jednatelka, ředitelka ČRG s. r. o.