Školní psycholog

Ve školním roce 2023/2024 nabízíme našim žákům služby školního psychologa Mgr. Markéty Láchové

Činnost Školního psychologa na Českém reálném gymnáziu je samostatnou poradenskou činností, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a učitelům, která vychází z Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a z koncepce Školního poradenského pracoviště školy. Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, učiteli i rodiči. Je odpovědný vedení školy. O svých činnostech vede dokumentaci, která je v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa, který je přílohou č.1 tohoto dokumentu.

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci udělují, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů:

 • generální souhlas s činností školního psychologa, příloha č. 2
 • individuální souhlas s činností školního psychologa v konkrétních případech individuální práce s jednotlivými žáky, příloha č.3

Specifikace činností školního psychologa:

1. Diagnostika a depistáž:

 • depistáž specifických poruch učení žáků,
 • diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků,
 • depistáž a diagnostika nadaných dětí,
 • zjišťování sociálního klimatu ve třídě,
 • screening, ankety, dotazníky ve škole,
 • depistáž žáků se sociálním znevýhodněním.

2. Konzultační, poradenské a intervenční práce:

 • péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení),
 • individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení),
 • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce,
 • prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.),
 • kariérové poradenství u žáků,
 • techniky a hygiena učení (pro žáky),
 • skupinová a komunitní práce s žáky.
 • koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.,
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele,
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání,
 • konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí,
 • pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

3. Metodická práce a vzdělávací činnost:

 • metodická pomoc třídním učitelům,
 • pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení),
 • účast na pracovních poradách školy,
 • koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé),
 • koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními,
 • metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.
 • besedy a osvěta (zákonným zástupcům),
 • dokumentace případů a její zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa,
 • prezentační a informační činnost,
 • participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole,
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům při přípravě vyrovnávacích opatření žáků se sociálním znevýhodněním a žáků se zdravotním znevýhodněním.

Školního psychologa žáci kontaktují na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání a potřeby. Školní psycholog pracuje se třídou jako kolektivem v rámci třídnických hodin či tematických skupinových aktivit anebo s jednotlivými žáky.

Individuální spolupráce se odvíjí od konkrétní potřeby, může mít podobu jednorázové konzultace, nebo dlouhodobější charakter, vždy ale probíhá na základě souhlasu rodičů nezletilého žáka a žáka samotného , který je stvrzen podpisem prostřednictvím formuláře „Individuální informovaný souhlas“. Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze s výslovným souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců. Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována. Přístup k dokumentaci o žákovi mají pouze zákonní zástupci nezletilého žáka, případně zletilý žák.

Kontakt

Časová dostupnost dle dohody na emailu marketa.lachova@crg.cz

Osobní schůzku je nutné předem domluvit, pokud nepůjde o krizovou situaci.