Učební plány

Obory studia na ČRG s. r. o.

Osmileté studium: obor 79-41-K/81

Čtyřleté studium: obor 79-41-K/41

Učební plán pro nižší stupeň osmiletého gymnázia podle ŠVP

Tabulace učebního plánu

UČEBNÍ PLÁN (nižší gymnázium)
Vzdělávací oblasti prima sekunda tercie kvarta celkem
   Vzdělávací obory
Jazyk a jazyková komunikace          
   Český jazyk a literatura 5 4 4 4 17
   Anglický jazyk 3 3 3 3 12
   Německý jazyk 2 2 3 3 10
Matematika a její aplikace          
   Matematika 5 4 4 4 17
Informatika          
   Informatika 1 1 1 1 4
Člověk a příroda          
   Fyzika 0 2 2 2 6
   Chemie 0 1 2 2 5
   Přírodopis 2 2 2 2 8
   Zeměpis 2 2 2 2 8
Člověk a společnost          
   Výchova k občanství 1 1 1 1 4
   Dějepis 2 2 2 2 8
Člověk a svět práce  
   Člověk a svět práce 1 1 0 1 3
Umění a kultura          
   Hudební obor 1 1 1 1 4
   Výtvarný obor 2 2 1 1 6
Člověk a zdraví          
   Tělesná výchova 2 2 2 2 8
   Výchova ke zdraví 0 0 1 1 2
Celková povinná časová dotace 29 30 31 32 122

Poznámky k učebnímu plánu pro nižší stupeň Českého reálného gymnázia s.r.o.:

České reálné gymnázium s.r.o. je škola s jednou třídou v každém ročníku, je to škola výběrová a tím je ovlivněna struktura učebního plánu, Učební plán je determinován profilem absolventa a požadavky Rámcového učebního plánu z RVP ZV doplněného opatřením ministryně školství čj. 15 523/2007-22.

Při tvorbě ŠVP pro nižší gymnázium jsme se nerozhodli pro integraci jednotlivých předmětů.

Zařadili jsme předměty nové jako je Výchova ke zdravíČlověk a svět práce. Od primy se vyučují dva cizí jazyky, jak se i v minulých letech osvědčilo. Volitelné předměty jsme v nižším gymnáziu nezařadili, neboť v této fázi výuky klademe důraz na všeobecný základ s posílenými jazyky, informatikou a výpočetní technikou a širokou profilaci žáků volitelnými předměty zařazujeme až ve vyšším gymnáziu.

V rámci předmětu Člověk a svět práce je ve třídě kvarta vyučována finanční gramotnost.


Učební plán pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a pro čtyřleté gymnázium podle ŠVP

Tabulace učebního plánu

UČEBNÍ PLÁN (vyšší gymnázium)
Vzdělávací oblasti 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem
   Vzdělávací obory kvinta sexta septima oktáva
Jazyk a jazyková komunikace          
   Český jazyk a literatura 3 3 4 4 14
   Cizí jazyk 3 4 4 4 15
   Další cizí jazyk 3 3 3 3 12
Matematika a její aplikace          
   Matematika 4 4 4 3 15
Člověk a příroda          
   Fyzika 3 3 2 0 8
   Chemie 3 3 2 0 8
   Biologie 3 3 2 0 8
   Zeměpis 2 2 2 0 6
Člověk a společnost          
   Občanský a společenskovědní základ 1 1 2 2 6
   Dějepis 2 2 2 0 6
Člověk a svět práce Integrováno do OSZ
Umění a kultura          
   Hudební obor 1 1 0 0 2
   Výtvarný obor 1 1 0 0 2
Člověk a zdraví          
   Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informatika 2 2 0 0 4
Volitelné vzdělávací aktivity          
Volitelné předměty 1, 2, 3 0 0 2 2 4
0 0 2 2 4
0 0 2 2 4
Volitelné předměty 4, 5 0 0 0 3 3
0 0 0 3 3
Celková povinná časová dotace 33 34 35 30 132
 
Volitelný předmět 1, 2, 3   Volitelné předměty 4, 5
Cvičení z matematiky Seminář z matematiky
Cvičení z fyziky Seminář z fyziky
Cvičení z chemie Seminář z dějepisu
Cvičení z biologie Seminář ze zeměpisu
Deskriptivní geometrie Seminář z literatury a dějin umění
Informatika a programování Seminář z ekonomie
Cvičení z českého jazyka a literatury Seminář z přírodních věd
Německá konverzace  
Cvičení ze společenských věd  
Cvičení z humanitních věd  
Anglická konverzace rozšiřující