Den otevřených dveří – středa 10. ledna 2024

V roce 2021 dostala budova novou fasádu a opravena byla i zeď před školou.

Den otevřených dveří na Českém reálném gymnáziu proběhne 10. ledna 2024 od 15:00 do 18:00 hod.

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium na Českém reálném gymnáziu, ve středu 10. ledna 2024 bude Den otevřených dveří probíhat formou prezentací jednotlivých předmětů, do kterých se můžete zapojit. Prezentace budou probíhat současně, vyberte si proto ty, které vás nejvíce zajímají.

Současně Vám budou v půlhodinových blocích podány obecné informace o průběhu přijímacího řízení a studiu na Českém reálném gymnáziu.

Další informace o naší škole naleznete například na stránce Kdo jsme?, prostudujte si i sekci Škola, kde jsou k dispozici oficiální údaje.

Program DOD

Informace o přijímacím řízení a studiu

15:00 – 15:30 čtyřleté studium

15:30 – 16:00 osmileté studium

16:00 – 16:30 čtyřleté studium

16:30 – 17:00 osmileté studium

17:00 – 18:00 individuální konzultace

RNDr. Ludmila Kadlecová, RNDr. Jana Bohůnková vedení ČRG s. r. o. – učebna č. 203

PaedDr. Ondřej Švejda – organizace a koordinace dne otevřených dveří

Prezentace výuky anglického jazyka
Ing. Eva Polenská, Mgr. Pavlína Beníšková, Mgr. Tereza Velíšková, Mgr. Jan Kopecký, studenti

15:00 – 16:00 video z výuky anglického jazyka, obecné informace o výuce, certifikovaných zkouškách, maturitní zkoušce, učebnicích učebna sekundy č. 220

16:00 – 16:45 ukázková hodina v primě – jazyková laboratoř 2 učebna č. 124

17:00 – 17:45 ukázková hodina v 1. ročníku – jazyková laboratoř 2 učebna č. 124

Prezentace výuky biologie a první pomoci
Mgr. Petr Němec, Mgr. Zuzana Lovčí – učebna přírodovědy č. 130

15:00 – 18:00 Účastníci si mohou průběžně vyzkoušet biologické pokusy, které běžně děláme ve výuce.

Fotosyntéza (Pasco + aplikace Sparkvue), fluorescence, barvení škrobových zrn, aplikace využívané ve výuce – lidské tělo, atlas rostlin, aplikace první pomoci – nácvik KPR

Prezentace výuky českého jazyka
Mgr. Jana Bártová, Mgr. Eva Boušková, studenti – učebna primy č. 219

15.00 – 18:00 prezentace výuky českého jazyka a literatury – náplň hodin, exkurze, divadelní představení, literární projektový den, výukové pomůcky, zajímavé úkoly

Prezentace výuky dějepisu
Mgr. Václav Kabíček a studenti – učebna 1. ročníku č. 305

15.00 – 18.00 průběžné informace o studiu dějepisu, o přípravě, účasti a výsledcích dějepisné olympiády

Zařazování skutečných historických exponátů na časové přímce. Prezentace výuky v nižším i vyšším stupni gymnázia.

Informace o poznávacích exkurzích s historickou tématikou.

Prezentace výuky fyziky
Mgr. Jaroslav Kala – učebna 3. ročníku č. 304

15:00 –18:00 Účastníci si budou moci průběžně vyzkoušet některé pokusy. K dispozici jim budou tablety se SW Sparkvue a pracovní listy, dále se mohou zúčastnit vyplňování dotazníku zaměřeného na pokusy. Využity budou tablety, interaktivní displej, sondy Pasco – PascoCart, siloměr, meteorologická sonda, pohybový senzor

van de Graaffův generátor

Prezentace chemie v chemické laboratoři
Mgr. Kateřina Boháčová, Mgr. Jan Věženský – učebna chemické laboratoře č. 102

15.00 – 18.00 průběžně

Zájemci si budou moci vyzkoušet pokusy s propanbutanem a dalšími chemickými látkami.

Prezentace výuky informatiky
Mgr. Jan Flaška – učebna robotiky č. 218

15:00 Focení a úpravy grafiky

15:30 Základy robotiky s VEX123

16:00 Focení a úpravy grafiky

16:30 Naprogramujte si vlastní počítačovou hru

17:00 Focení a úpravy grafiky

17:30 Základy robotiky s VEX123

Prezentace výuky matematiky
Mgr. Soňa Hřídelová, Mgr. Hana Farníková – učebna tercie č. 103

Prezentace výuky matematiky na nižším gymnáziu: 15:30 – 16:00 a 16:30 – 17:00

Prezentace výuky matematiky na vyšším gymnáziu: 16:00 – 16:30 a 17:00 –17:30

Prezentace obsahuje úlohy řešené pomocí stavebnice GeoMag, karty z logické hry Ubongo a pracovní list. Žáci budou pracovat na stanovištích s dopomocí studentů a učitelů. Během každého bloku proběhne krátké seznámení s výukou matematiky promítané na interaktivní tabuli, informace o pořádaných kurzech, k dispozici budou využívané pomůcky, pracovní sešity a učebnice.

Od 15:00 do 18:00 budou učitelé matematiky připraveni odpovídat na dotazy zájemců o studium. Dále bude možné vyplnit a odevzdat přihlášky na kroužky matematiky

Prezentace výuky německého jazyka
Mgr. Kristýna Melmerová, Mgr. Nikola Kelblová – jazyková laboratoř JL1 č. 208

15:00 – 18:00 – ukázka práce žáků z hodin a ze Dne jazyků, soutěže, prezentace učebnic a materiálů pro výuku + interaktivní učebnice, aplikace Quizlet, fotografie z exkurzí, absolventi – studium germanistiky, Erasmus; spolupráce s JU a Goethe Centrem, úniková hra.

Prezentace výuky občanského a společenskovědního základu a ekonomických předmětů
Ing. Ludmila Šebková a studenti – učebna matematiky a fyziky č. 303

15:00 – 18:00 Prezentace výuky předmětu, prezentace projektů se zaměřením na občanskou odpovědnost a angažovanost, příprava na Národně srovnávací zkoušky

Průběžně informace k výuce ekonomických předmětů a projektu fiktivních firem na naší škole, ekonomické olympiádě a studiu vysokých škol ekonomických.

Prezentace výuky tělesné výchovy
Mgr. Václav Karas, Mgr. Markéta Holá a studenti – tělocvična školy


Naše promo video (2023)

Video je sestřihem záběrů z běžného vyučování a z akcí školy.

Projektové dny na ČRG s. r. o.

Sestřih momentek z projektových dnů, které se uskutečnily ve spolupráci s partnerskými školami na ČRG s. r. o. v rámci realizace projektu IKAP II (Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II).

Historie školní budovy

Sportovní kurzy