Přijímací řízení 2024 – kritéria

Kritéria pro osmileté gymnázium: obor 79-41-K/81

1. Výsledky testů jednotné přijímací zkoušky

Písemný test z matematiky: max. 50 bodů

Písemný test z českého jazyka: max. 50 bodů

2. Výsledky ze základního vzdělávání

Do hodnocení se započítávají známky na vysvědčení za 1. pololetí 4. třídy, za 2. pololetí 4. třídy a za první pololetí 5. třídy z předmětů: matematika, český jazyk, cizí jazyk, přírodověda a vlastivěda. Maximální počet bodů za jedno vysvědčení je 15. Za každou dvojku se z max. počtu bodů odečítá jeden bod, za každou trojku tři body a za každou čtyřku se odečítá deset bodů. Maximální počet bodů za vysvědčení je 45.

Slovní hodnocení musí být podle § 51, odst.3 školského zákona převedeno do klasifikace.

Uchazečům, kteří mají vysvědčení ze zahraniční školy, nebo školy, která není zapsaná v rejstříku škol, budou výše požadovaná vysvědčení přepočítána individuálně, maximálně 15 bodů za každé vysvědčení.

3. Aktivity žáka, které dokládají jeho schopnosti a zájem o studium na Českém reálném gymnáziu.

Aktivity budou posuzovány individuálně a budou ohodnoceny za období od 1. 9. 2022 do 30. 4. 2024 maximálně 5 body.

4. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí:

a) vyšší součet bodů z testů JPZ z českého jazyka a matematiky

b) vyšší počet bodů z testu JPZ z matematiky

c) vyšší součet bodů za otevřené úlohy v testech JPZ z matematiky a českého jazyka

d) vyšší počet bodů za otevřené úlohy v testu JPZ z matematiky

5. Při přijímání cizinců bude škola postupovat podle §20, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Cizinec, který neuspěje u zkoušky, která ověřuje znalost českého jazyka, nesplní kritéria a nebude ke studiu přijat.

6. Školní přijímací zkouška není stanovena.

Předpokládaný počet přijímaných žáků je 22.

Celkový maximální počet dosažených bodů je 150.

Minimální počet bodů pro přijetí na České reálné gymnázium je 70.


Kritéria pro čtyřleté gymnázium: obor 79-41-K/41

1. Výsledky testů jednotné přijímací zkoušky

Písemný test z matematiky: max. 50 bodů

Písemný test z českého jazyka: max. 50 bodů

2. Výsledky ze základního vzdělávání

Do hodnocení se započítávají známky na vysvědčení za 1. pololetí 8. třídy, za 2. pololetí 8. třídy a za první pololetí 9. třídy z předmětů: matematika, český jazyk, cizí jazyk, fyzika, chemie, přírodopis/biologie, zeměpis a dějepis. Maximální počet bodů za jedno vysvědčení je 15. Za každou dvojku se z max. počtu bodů odečítá jeden bod, za každou trojku 2 body a za každou čtyřku se odečítá 10 bodů. Maximální počet bodů za vysvědčení je 45.

Slovní hodnocení musí být podle § 51, odst.3 školského zákona převedeno do klasifikace.

Uchazečům, kteří mají vysvědčení ze zahraniční školy, nebo školy, která není zapsaná v rejstříku škol, budou výše požadovaná vysvědčení přepočítána individuálně, maximálně 15 bodů za každé vysvědčení.

3. Aktivity žáka, které dokládají jeho schopnosti a zájem o studium na Českém reálném gymnáziu.

Aktivity budou posuzovány individuálně a budou ohodnoceny za období od 1. 9. 2022 do 30. 4. 2024 maximálně 5 body.

4. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí:

a) vyšší součet bodů z testů JPZ z českého jazyka a matematiky

b) vyšší počet bodů z testu JPZ z matematiky

c) vyšší součet bodů za otevřené úlohy v testech JPZ z matematiky a českého jazyka

d) vyšší počet bodů za otevřené úlohy v testu JPZ z matematiky

5. Při přijímání cizinců bude škola postupovat podle §20, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Cizinec, který neuspěje u zkoušky, která ověřuje znalost českého jazyka, nesplní kritéria a nebude ke studiu přijat.

6. Školní přijímací zkouška není stanovena.

Předpokládaný počet přijímaných žáků je 24.

Celkový maximální počet dosažených bodů je 150.

Minimální počet bodů pro přijetí na České reálné gymnázium je 70.