Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Českého reálného gymnázia, s. r. o. v Českých Budějovicích v oblasti zneužívání návykových látek a prevenci rizikového chování pro rok 2023/2024

Název a adresa školy:
České reálné gymnázium s. r. o., Pražská 54a, 370 04 České Budějovice

Jméno a příjmení ředitelky školy:
RNDr. Ludmila Kadlecová, tel. +420 387 423 122, e-mail: crg@crg.cz

Školní poradenské pracoviště

Ředitelka školy

Školní metodik prevence (ŠMP):
Mgr. Pavlína Beníšková, e-mail: beniskova@crg.cz

Výchovný poradce (VP):

Školní psycholog (ŠP):

Mgr. Markéta Láchová, e-mail: lachova@crg.cz

Počet tříd:
8leté gymnázium: 8 tříd

4leté gymnázium: 4 třídy

Celkem studuje na ČRG 300 studentů.

Minimální preventivní program vychází z platných zákonů České republiky a na ně navazujících oficiálních dokumentů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, především Strategie prevence krizového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství a podkladů této strategie pro Jihočeský kraj.

Dalšími výchozími dokumenty pro oblast primární prevence jsou Vyhláška č. 72/2005 Sb., O poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních §7 – Škola, Vyhláška č. 197/2016 Sb. ČÁST PRVNÍ – změna vyhlášky č. 72/2005, Metodický pokyn ministryně školství a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (MŠMT č.j.: 21149/2016) a Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (MŠMT č.j.: 21291/2010 – 28).

Cílem minimálního preventivního programu je formovat takovou osobnost žáka, která je s přihlédnutím k věku schopná orientovat se ve svém sociálním prostředí i sama v sobě. Spolu s rodiči má za úkol pomáhat žákům dospět v sociálně zdatné mladé lidi, kteří si budou vážit svého fyzického i duševního zdraví, budou umět nakládat se svým volným časem, zodpovědně přistupovat ke každodenním problémům, neostýchat se požádat o pomoc pro sebe i své blízké v případě větších obtíží a pevně stát za svými hodnotami při konfrontaci s rizikovým chováním.

České reálné gymnázium neustále rozvíjí svůj program vzdělávacích, kulturních, poznávacích, socializačních a sportovních aktivit, prostřednictvím kterých připravuje své žáky na vstup do dospělosti v podobě všestranně rozvinutých osobností.

Minimální preventivní program Českého reálného gymnázia je postaven na dobré spolupráci všech účastníků výchovně vzdělávacího působení na studenty, počínaje vedením školy, přes práci jednotlivých pedagogů, přizvaných instruktorů a přednášejících, a konče ve většině případů úzkými kontakty s rodiči.

České reálné gymnázium se snaží vytvářet pozitivní prostředí, kde není místo pro stres a frustraci, kde převládá přátelská atmosféra a vzájemná důvěra mezi žáky a pedagogy.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště tvoří VP, ŠP a ŠMP, kteří úzce spolupracují s vedením školy, třídními učiteli a ostatními pedagogy.

Výchovné poradkyně:

 • spolupracují s PPP, vede evidenci vyšetřených a integrovaných žáků,
 • připravují podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • zajišťují všechny náležitosti související s volbou vysoké školy a povolání,
 • projednávají výchovné problémy žáky, rodiči a pedagogy,
 • ve spolupráci s ŠMP sledují a podchycují projevy rizikového chování,
 • vedou dokumentaci o své činnosti.

Školní metodik prevence:

 • připravuje preventivní program školy, koordinuje jeho plnění,
 • podílí se na aktivitách preventivního charakteru a jejich evaluaci,
 • metodicky vede a podporuje pedagogy v oblasti primární prevence,
 • podílí se na organizaci adaptačních kurzů,
 • předává informace žákům i pedagogům (porady, nástěnka, e-mail),
 • spolupracuje s odbornými poradenskými pracovišti,
 • vede dokumentaci o své činnosti.

Školní psycholog

 • poskytuje individuální konzultace pro žáky, jejich rodiče i vyučující
 • poskytuje pomoc a podporu při jakýchkoliv školních i osobních potížích
 • zajišťuje krizovou intervenci v případě akutní psychicky náročné situace
 • podporuje pozitivní klima v třídních kolektivech

Vstupní informace a jejich zdroje

1. Sociální a jiné okolí školy

Škola se nachází v klidném místě, odděleném od rušné ulice malým parkem, kde se většinou nevyskytují žádné problematické skupiny, výjimečně jednotlivci. Někdy jsou na chodníku po noci lahve od alkoholu, ojediněle injekční stříkačky – pak je volána městská policie.

Rodiče většiny žáků považují vzdělání za prioritu a vytvářejí svým dětem optimální rodinné zázemí. Rodiče jsou dostatečně a včas informováni školou o potenciálních i existujících problémech svých dětí, upřímný a kladný vztah rodičů a pedagogů je při řešení problémů žáků považován za klíčový.

Škola má dlouhou historii spolupráce s PPP, psychology, KHS, Zdravotně sociální fakultou JU ČB, SZÚ Praha, soudem v Českých Budějovicích, s občanskými sdruženími, policií, OSPOD.

2. Informace od pedagogů

Pedagogická diagnostika je základním školním nástrojem při identifikaci sociálně rizikového chování žáků. Třídní učitelé trvale prokazují svou schopnost řešit problémy svých žáků samostatně. Pedagogové a třídní učitelé se v případě vážnějších problémů – častá absence, chování s náznaky agrese zaměřené proti spolužákům, zásadní změny v chování žáků jako je apatie, nesoustředěnost, zhoršování prospěchu apod. – obracejí na školního metodika prevence a školního psychologa, dále se pak problém řeší s ředitelem školy a s rodiči.

3. Informace od rodičů

Velmi si ceníme aktivního postoje, upřímnosti a důvěry rodičů při řešení problémů žáků. V optimální situaci komunikují rodiče s pedagogy a vedením školy prostřednictvím osobního kontaktu. Další způsoby komunikace probíhají telefonicky, e-mailem a přes aplikace Bakaláři a Teams. Minimálně třikrát do roka se konají třídní schůzky, které se v případě distanční výuky konají online.

4. Informace od žáků

Žáci jsou podporováni v upřímném sdílení situací, se kterými se v životě setkávají a které by mohly narušit jejich studium či sociální vývoj. Škola dbá na pěstování kamarádství, všímavosti a empatie mezi žáky tak, aby se pro ně pomoc spolužákovi stala samozřejmostí. Žáci se tak mohou bez ostychu obracet na své třídní učitele i další pedagogy s problémy svými i svých spolužáků, i pokud jde jen o podezření na ně.

Otevřené rozhovory o dění ve třídě probíhají především při třídnických hodinách avrámci výchovy ke zdraví a výchovy k občanství. Zde jsou často otvírána témata sociální interakce a komunikace a žáci reagují na konkrétní situace ve své třídě. Důležitými pro sdílení informací jsou i školní výlety a sportovní kurzy, při kterých se třídní kolektiv ocitá v nových situacích, což často vede k odhalení skrytých problémů. Více neformální prostředí mimo školu však napomáhá i upřímné komunikaci mezi žáky a pedagogy, svěřování se a vzájemnému sdílení.

Pro anonymní sdílení je ve škole instalována schránka důvěry, kterou ŠMP pravidelně kontroluje a případná upozornění na rizikové chování a jiné nežádoucí jevy ve škole řeší.

Každé tři roky je prováděna autoevaluace školy z pohledu studentů, rodičů i pedagogů, výsledky zpracovává společnost SCIO.

5. Dlouhodobé cíle

 • výchova ke zdravému životnímu stylu,
 • výchova ke správnému sociálnímu chování,
 • zvládání zátěžových situací,
 • snižování rizikových projevů chování,
 • formování postoje našich žáků k návykovým látkám,
 • snížení počtu kuřáků a uživatelů alkoholu,
 • předcházení možnému experimentování s drogou, snížení tolerantního postoje žáků k marihuaně,
 • předcházení vzniku šikany,
 • snížení až eliminace záškoláctví.

6. Krátkodobé cíle

 • zjišťování dobrého klimatu ve třídách,
 • informovanost žáků o metodách péče o duševní zdraví
 • participace na programech k odmítání návykových látek,
 • organizování aktivit zaměřených na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování.

7. Metody realizace preventivního programu na škole

 • poradenská činnost VP, ŠP a ŠMP,p
 • individuální konzultace VP, ŠP a ŠMP, třídních učitelů a ostatních pedagogů,
 • pravidelné intervize VP, ŠP, ŠMP a pedagogů
 • výuka podle školního vzdělávacího programu, který obsahuje témata na prevenci rizikových jevů,
 • přednášky, besedy věnované sexuální výchově a prevenci AIDS,
 • řízené diskuse na témata týkající se sociálně negativních jevů,
 • prvotní zformování třídního kolektivu a nastavení pozitivního klimatu na adaptačních kurzech,
 • zvyšování přirozeného klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, kulturních akcí, sportovních kurzů,
 • nástěnka s aktuálními informacemi (kontakty na pomáhající organizace, mobilní aplikace pro redukci stresu a úzkosti, výňatky z trestního zákoníku apod.)

Metody hodnocení efektivity jednotlivých programů

Nejčastěji anketní dotazníkovou formou (hodnocení akcí žáky), osobní kontakt a rozhovor se žáky v rámci výuky.

8. Hodnocení minimálního preventivního programu v minulém školním roce

Podle ohlasu žáků z hodin slohu a komunikace v českém jazyce a z hodin výchovy k občanství, resp. OSZ, vnímáme jako aktuální také téma péče o psychické zdraví. Žáci reportují zvýšený výskyt úzkosti, apatie, negativních myšlenek. Je to pro nás impulzem k úsilí o destigmatizaci péče o duševní zdraví a nabídnutí pomoci při hledání cesty z nepříjemného duševního rozpoložení prostřednictvím seberegulace (dýchací techniky, přechod k oblíbené činnosti, sportu apod.) či odborné pomoci. Toto úsilí je nezbytné, abychom se vyhnuli situaci, kdy mohou žáci hledat samoléčbu v návykových látkách a jiném rizikovém chování.

Za poslední rok došlo k zvýšenému výskytu poruch příjmu potravy u dívek. Vzhledem k tomu je považováno za vhodné se na toto téma do budoucna více zaměřit, jelikož opět nesouvisí pouze se zdravým životním stylem, ale především s nepříznivým psychickým stavem žákyně/žáka a negativním sebehodnocením.

9. Plánované aktivity primární prevence pro rok 2023/2024

 • Adaptační kurz  

Cílová skupina: prima
Zajištění: škola

seznamovací, týmové a zážitkové hry, nastavení třídních pravidel, nastavení pozitivních vzorů, primární prevence zaměřená na šikanu a kyberšikanu

 • Adaptační kurz

Cílová skupina: první ročník čtyřletého gymnázia
Zajištění: škola

seznamovací, týmové a zážitkové hry, primární prevence zaměřená na užívání návykových látek

 • Psychohygiena – mám se rád

Cílová skupina: sexta a druhý ročník víceletého gymnázia
Zajištění: Portus Prachatice, o.p.s.

prezentace, interaktivní skupinová diskuse, nácvik dovedností

 • Poruchy příjmu potravy

Cílová skupina: tercie a kvarta
Zajištění: Portus Prachatice, o.p.s

beseda o vzniku, rozvoji, rizicích a dopadech poruch příjmu potravy

 • AIDS – nebezpečí a prevence nákazy

Cílová skupina: kvarta
Zajištění: KHS ČB

přednáška, nácvik dovedností

 • Světový den duševního zdraví

Cílová skupina: septima, třetí ročník víceletého gymnázia
Zajištění: škola, NÚDZ

online přednáška, tištěné materiály

 • Běh na krátkou trať – závislosti

Cílová skupina: kvinta, první ročník víceletého gymnázia
Zajištění: Portus Prachatice, o.p.s.

interaktivní seminář, diskuse

Vypracovala: Mgr. Pavlína Beníšková, školní metodik prevence

V Českých Budějovicích, 31. 8. 2023