Minimální preventivní program Českého reálného gymnázia v Českých Budějovicích v oblasti zneužívání návykových látek a prevenci rizikového chování pro rok 2020-2021

Název a adresa školy:
České reálné gymnázium s.r.o., Pražská 54 a, 370 04 České Budějovice

Jméno a příjmení ředitele:
RNDr. Ludmila Kadlecová, tel. +420 387 423 122. e-mail: crg@crg.cz

Školní metodik prevence:
Mgr. Zdeňka Pytlová, tel. 728 232 490, e-mail: pytlova@crg.cz

Výchovný poradce:
Mgr. Klára Svobodová, mob. 737 846 647, e-mail: svobodova@crg.cz

Počet tříd:
8leté gymnázium / prima až kvarta – počet studentů: 101
8leté gymnázium / kvinta až oktáva, 4leté gymnázium: 8 tříd, počet studentů 198

Celkem studuje na ČRG s. r. o. 299 studentů.

Minimální preventivní program vychází z materiálů MŠMT „Strategie prevence krizového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství“ a podkladů této strategie pro Jihočeský kraj.

Vstupní informace a jejich zdroje

1. Sociální a jiné okolí školy

Škola se nachází v místech, kde se většinou nevyskytují žádné problematické skupiny, občas jednotlivci, někdy jsou u chodníku po noci lahve od alkoholu, injekční stříkačky, pak je volána městská policie.

Rodiče většiny studentů mají vzdělání jako prioritu a vytvářejí svým dětem optimální rodinné zázemí, rodiče jsou dostatečně informováni školou o všech problémech.

Funguje spolupráce s PPP, psychology, KHS, Zdravotně sociální fakultou JU ČB, SZÚ Praha, soudem v Českých Budějovicích, s občanskými sdruženími, policií, OSPOD

2. Informace od pedagogů

Pedagogové a třídní učitelé se v případě závažných problémů – častá absence, chování s náznaky agrese zaměřené proti spolužákům, zásadní změny v chování žáků – apatie, nesoustředěnost, zhoršování prospěchu, obracejí na školního metodika prevence a výchovného poradce, dále se pak problém řeší s ředitelem školy a rodiči.

3. Informace od rodičů

Rodiče s pedagogy a vedením školy komunikují přes Komens, telefonicky, 3x do roka jsou třídní schůzky, on line přes Teams

4. Informace od žáků

Každé tři roky je prováděna autoevaulace školy z pohledu studentů, rodičů i pedagogů, výsledky zpracovává společnost SCIO.

Většina studentů je ve škole spokojena, v rámci výchovy ke zdraví a výchovy k občanství jsou otvírána témata sociální interakce a komunikace, kde studenti reagují na konkrétní situace ve třídě.

5. Hodnocení MPP v minulém školním roce

Problémem bylo kouření marihuany mimo školu a experimenty s dalšími psychotropními látkami, vše bylo konzultováno s rodiči, třídní učitelkou, psycholožkou, pracující pro linku bezpečí, pozornost byla zaměřena na záškoláctví. Tito jedinci jsou v péči odborníků (adiktologie).

Dvě studentky byly hospitalizovány na Psychiatrickém oddělení s duševní poruchou, při výuce je k tomuto stavu přihlíženo.

Cílem primární prevence je zvýšení odolností dětí a mládeže vůči rizikovému chování.

Důležitým faktorem je rovněž snižování rizik a vlivů, které narušují zdraví osobnosti a sociální vývoj mládeže.

Minimální preventivní program pro České reálné gymnázium je postaven na dobré spolupráci všech účastníků výchovně vzdělávacího působení na studenty, počínaje vedením školy, přes práci jednotlivých pedagogů a konče ve většině případů úzkými kontakty s rodiči.

České reálné gymnázium se snaží vytvářet pozitivní prostředí, kde není místo pro stres a frustraci, kde převládá přátelská atmosféra a vzájemná důvěra mezi studenty a pedagogy.

To vše probíhá v rámci stanovených pravidel školy- školní řádu a právních norem.

Důležitý je prvek individuálního přístupu k jednotlivým studentům s cílem připravit všestranně rozvinutou osobnost v rámci vzdělávacích, kulturních, poznávacích, socializačních a sportovních aktivit, do kterých je zapojena většina studentů ČRG, to považujeme za prioritu v primární prevenci.

Krizová intervence – postup školy v případě zneužívání návykových látek a rizikového chování studentů:

V případě, že selhala preventivní opatření školy a je podezření, že student (ka) zneužívá návykové látky, školní metodik primární prevence a výchovný poradce dle svých odborných schopností a možností provedou diskrétní šetření a pohovor s dítětem.

Může mu doporučit rozhovor s odborníky (zdravotnická zařízení, PPP, psycholog aj.

Při důvodném podezření kontaktuje ředitel školy rodiče (zákonné zástupce) a upozorní je na další postup školy, pokud dojde k akutnímu ohrožení zdraví po požití psychotropních látek, ohrožení ostatních studentů, případně pedagogů (alkohol, marihuana, jiné nebezpečné látky či předměty.)

Při negativní reakci, případně nezájem rodičů studentů na sdělené skutečnosti, upozorní Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Českých Budějovicích.

Krizový plán v případě výskytu šikany

Postupy pro počáteční stádia šikanování a třídní program s vysvětlením a způsobem řešení.

Situace, kdy škola koordinuje svoji činnost se specializovanými institucemi a policii.

Řešení případů pokročilé šikany, například skupinové násilí vůči oběti

Řešení šikany, výchovná opatření

A. Třídní učitelé, metodik prevence, výchovná poradkyně

  • rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi
  • nalezení vhodných svědků
  • individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky
  • zajištění ochrany obětem
  • rozhovor s agresory, případně konfrontace
  • práce s agresorem, jeho náhled na vlastní chování, motivy, rodinné prostředí. V případě potřeby zprostředkování péče PPS, střediska výchovné péče nebo jiných odborníků, klinických psychologů, psychoterapeutů, nebo psychiatrů.

B. Bezprostřední záchrana oběti

  • domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu s třídním kolektivem
  • zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi
  • podpora oběti
  • nahlášení policii

Výchovná opatření pro potrestání agresorů

Podmínečné vyloučení, snížené známky z chování

Ředitel, školní metodik prevence, výchovný poradce

Doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučí pobyt v diagnostickém ústavu, dále podá návrh na OSPOD k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení předběžného opatření ústavní výchovy.

Vypracovala: Mgr. Zdeňka Pytlová, školní metodik prevence.

V Českých Budějovicích, 1. 9. 2020