Provoz školy od 8. 6. 2020

Informace o realizaci občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky Českého reálného gymnázia v období od 8. června 2020 do konce školního roku 2019/2020

Od pondělí 8. 6. 2020 bude na ČRG umožněna dobrovolná osobní účast žáků na konzultačních či třídnických hodinách (dále jen „výuka“) podle rozvrhu hodin, který je umístěn v Bakalářích, účast na této formě přípravy není povinná, bude probíhat podle pokynů jednotlivých vyučujících za dodržení pravidel pro ochranu zdraví, která je bezpodmínečně nutno dodržovat a která žáci a zákonní zástupci žáků rovněž obdrží.

Proto žádám všechny žáky a jejich zákonné zástupce o seznámení se jak s rozvrhem hodin, tak i s Pravidly provozu a organizace výuky na ČRG od 11. 5. 2020 a v souladu s nimi je žádám o vyplnění „čestného prohlášení“ a jeho odevzdání při příchodu do školy v týdnu od 8. 6. 2020. Bez odevzdání vyplněného prohlášení nebude žáků umožněn vstup do školy. Toto prohlášení je ke stažení zde.

Výše uvedená forma výuky bude probíhat pro konkrétní třídy v tomto rozsahu:

Pondělí 8. 6. 2020 prima, sekunda, kvinta, sexta

Úterý 9. 6. 2020 tercie, kvarta, 1. ročník, 2. ročník

Středa 10. 6. 2020 3. ročník, septima, prima, sekunda

Čtvrtek 11. 6. 2020 kvinta, sexta, 1. ročník, 2. ročník

Pátek 12. 6. 2020 tercie, kvarta, 3. ročník, septima

Pondělí 15. 6. 2020 prima, tercie, 1. ročník, 2. ročník

Úterý 16. 6. 2020 sekunda, kvarta, kvinta, 3. ročník

Středa 17. 6. 2020 1. ročník, tercie, sexta, septima

Čtvrtek 18. 6. 2020 prima, sekunda, septima, 3. ročník

Pátek 19. 6. 2020 kvarta, kvinta, sexta, 2. ročník

Organizace aktivit a odchylky proti časům v Bakalářích:

 • každý den bude „výuka“ zahájena pro výše uvedené třídy v 8:45 hodin
 • žáci se do školy dostaví v čase od 8:30 do 8:45 hodin
 • třídy budou rozděleny do dvou skupin o počtu maximálně 15 žáků ve skupině, každá skupina bude vždy v jedné učebně (jak je uvedeno v Bakalářích)
 • první část „výuky“ proběhne od 8:45 do 10:15 hodin, druhá část od 10:15 do 11:45 hodin
 • osobní účast žáků na „výuce“ bude každý den ukončena v 11:45 hodin, během přítomnosti ve škole budou žákům umožněny individuálně hygienické přestávky, jiný pohyb po škole umožněn nebude
 • v tomto období se ve škole konají přijímací zkoušky do gymnázia, poté maturitní zkoušky, i z tohoto důvodu není dovolen volný pohyb žáků po škole
 • po celou dobu osobní přítomnosti žáků ve škole je nutné dodržovat přísná hygienická opatření v souladu s Pravidly provozu a organizace výuky a důsledně dbát pokynů vyučujících, s nimiž bude „výuka“ probíhat

Rozvrh na další týden bude vždy aktualizován a upraven i vzhledem k maturitním zkouškám na gymnáziu a zveřejněn v Bakalářích.

Ukončení školního roku 2019/2020 bude v pátek 26. 6. 2020.

Tyto informace obdrželi všichni žáci ČRG na Komens.

Ondřej Švejda


Informace o hodnocení studentů v 2. pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení studentů v 2. pololetí školního roku 2019/2020 je upraveno vyhláškou MŠMT, kterou najdete v celém znění na této stránce.


Pravidla provozu a organizace výuky na ČRG od 11. 5. 2020

1. Příchod žáků do školy

 • Žáci jsou při příchodu do školy povinni mít zakrytá ústa i nos rouškou (ústenkou, šátkem, šálou nebo jiným prostředkem, který zabraňuje šíření kapének).
 • Při prvním vstupu do školy žáci odevzdají pověřenému učiteli čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Žáci při příchodu do školy jsou povinni mít zakrytá ústa i nos rouškou (ústenkou, šátkem, šálou nebo jiným prostředkem, který zabraňuje šíření kapének).
 • Žáci jsou při příchodu do školy povinni dodržovat odstupy 2 metry.
 • Žáci se před školou neshlukují ve skupinách.
 • Žáci do školy vstupují plynule a dodržují odstupy 2 metry.

2. Pohyb žáků po škole

 • Žáci se nejprve přesunou do šaten, kde se přezují z venkovní do školní obuvi (bez tohoto přezutí je pohyb žáků po škole zakázán). Neprodleně po přezutí musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Dezinfekce je umístěna na 2 lavicích, u vchodu do školy a při východu ze šatny a podle rozpisu, se kterým jsou předem seznámeni, přejdou do tříd.
 • Škola organizuje provoz v šatnách tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola vymezila prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat a seznámí s tímto prostorem včas.
 • Žáci si během pobytu ve škole budou průběžně mýt ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
 • Ve škole jsou pro účely přípravy zpřístupněny tyto prostory:
 • v přízemí prostor šaten, chodby, toalet a učebny sexty
 • prostory obou schodišť z přízemí do 1. patra
 • v 1. patře prostor chodby mezi oběma schodišti, toalet (naproti kvintě), učeben tercie, kvinty a robotiky
 • Do zbývajících prostor školy je přístup zakázán.

3. Provoz ve třídě

 • Žáci budou sedět v lavicích tak, aby byly dodrženy odstupy minimálně 1,5 m. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Ve třídách jsou umístěny dezinfekční prostředky a mýdla na ruce, jednorázové papírové ručníky na důkladné osušení rukou.
 • Ve třídách se bude větrat minimálně jednou za hodinu 5 minut.
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

4. Pravidla pro provádění úklidu

 • Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor. Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou).
 • Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedená účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo DVV/RKI).
 • Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat.
 • Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod.
 • Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.
 • Zajistit dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové pytle).
 • O zpřísněných podmínkách úklidu musí být poučen úklidový personál.

V Českých Budějovicích 6. 5. 2020

RNDr. Alos Bohůnek, RNDr. Ludmila Kadlecová