Přijímací řízení a přihlášky

Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu si můžete stáhnout zde. Přihlášky jsou ve formátu PDF, který lze upravovat v programu Adobe Reader nebo přímo v prohlížeči (v obou případech je nutné vyplněnou přihlášku uložit).

V přihláškách je možnost zapsat dvě školy, máme proto pro vás jak verzi, kde je naše škola zapsána na prvním místě, tak verzi, kde je na druhém, a to pro oba běhy gymnázia, čtyřletý i osmiletý.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání není pro studium na ČRG s. r. o. potřeba.

Přihláška pro studium na čtyřletém gymnáziu

– ČRG s. r. o. jako první škola, na kterou se student hlásí: stáhnout PDF
– ČRG s. r. o. jako druhá škola, na kterou se student hlásí: stáhnout PDF

Přihláška pro studium na osmiletém gymnáziu

– ČRG s. r. o. jako první škola, na kterou se student hlásí: stáhnout PDF
– ČRG s. r. o. jako druhá škola, na kterou se student hlásí: stáhnout PDF

Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 na Českém reálném gymnáziu s. r. o.

Přijímací řízení na ČRG s. r. o. se řídí  zákonem 178/2016 Sb.

 1. Přijímací řízení se řídí Vyhláškou č. 353/2016 Sb.
 2. České reálné gymnázium s. r. o. bude pro školní rok 2020/2021 přijímat jednu třídu čtyřletého studia 79-41-K/41 a jednu třídu osmiletého studia 79-41-K/81 s maximálně 23 žáků.
 3. Přihlášky ke studiu žáci podávají do 1. 3. 2020 na předepsaných tiskopisech .
 4. Termíny jednotné přijímací zkoušky MŠMT stanoví do konce září 2019.
 5. Hodnocení výsledků přijímacího řízení se skládá z:
  1. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky min. 60 %
  2. Hodnocení z předchozího vzdělávání
  3. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a vědomosti uchazečů.
  4. Pořadí uchazečů určuje součet bodů a+b+c od nejvyššího součtu.
 6. Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce uchazeč obdrží do 20. 3. 2020.
 7. Hodnocení výsledků pro 4-leté studium 79-41-K/41
  • maximum bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka je 50
  • maximum bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky je 50
  • maximum bodů za hodnocení z předchozího vzdělávání je 60. Tento počet bodů má uchazeč, který měl na vysvědčení poletí i na konci roku v 8.třídě a v poletí 9. třídy samé výborné. Za každou chvalitebnou se z tohoto počtu odečítají 3 body. Za každou dobrou se z tohoto počtu odečítají 6 body.
  • maximum bodů za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a vědomosti je 6 bodů
  • pro přijetí na ČRG s. r. o. je třeba mít minimálně 75 bodů.
 8. Hodnocení výsledků pro 8-leté studium 79-41-K/81
  • maximum bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka je 50
  • maximum bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky je 50
  • maximum bodů za hodnocení z předchozího vzdělávání je 66. Tento počet bodů má uchazeč, který měl na vysvědčení v pololetí i na konci roku ve 4.třídě a v poletí 5. třídy samé výborné. Za každou chvalitebnou se z tohoto počtu odečítá 10 bodů. Za každou dobrou se z tohoto počtu odečítá 20 bodů.
  • pro přijetí na ČRG s. r. o. je třeba mít minimálně 75 bodů
 9. 29. dubna budou na tomto místě zveřejněny výsledky
 10. Do 10 pracovních dnů od zveřejnění přijatých uchazečů,  je uchazeč nebo zákonný zástupce povinen potvrdit svou volbu ČRG s. r. o. odevzdáním zápisového lístku a smlouvy o studiu. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na ČRG s. r. o., zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.
 11. Pokud budou po 1. kole přijímacího řízení na ČRG s. r. o. volná místa pro studium ve školním roce 2020/2021, bude vyhlášeno 2. kolo.

RNDr. Alois Bohůnek, ředitel ČRG s. r. o.