Přijímací řízení ve školním roce 2021/2022 na Českém reálném gymnáziu s. r. o. pro školní rok 2022/2023

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 pro školní rok 2022/2023

České Budějovice, 7. 1. 2022

1. Právní předpisy, kterými se řídí přijímací řízení na ČRG s. r. o.

2. Počet přijímaných žáků

České reálné gymnázium s.r.o. bude pro školní rok 2022/2023 přijímat jednu třídu čtyřletého studia 79-41-K/41 s maximálně 30 žáky a jednu třídu osmiletého studia 79-41-K/81 s maximálně 30 žáky (dle kapacity školy).

3. Přihlášky

Všichni uchazeči o studium na ČRG s.r.o. budou konat jednotnou přijímací zkoušku, která probíhá podle stanoveného harmonogramu formou písemných testů z matematiky a českého jazyka.

Přihlášky ke studiu podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce do 1. 3. 2022 na předepsaných tiskopisech.

Tiskopis přihlášky je ke stažení zde:

Lékařské potvrzení nevyžadujeme. Vyplněnou přihlášku lze následně osobně doručit na ČRG s. r. o., Pražská 2532/54 a, České Budějovice nebo poslat doporučeně poštou. Přihlášku není možné vyplnit online.

4. Termíny jednotné přijímací zkoušky

Typ oboru1. řádný termín2. řádný termín1. náhradní termín2. náhradní termín
79-41-K/4112. dubna 202213. dubna 202210. května 202211. května 2022
79-41-K/8119. dubna 202220. dubna 202210. května 202211. května 2022

Pokud se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit ředitelce školy. Pokud ředitelka školy tuto omluvu uzná, může uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Zdroje informací k jednotné přijímací zkoušce

5. Hodnocení výsledků přijímacího řízení – jednotná kritéria přijímacího řízení pro obor studia 79-41-K/41

1. Jednotná přijímací zkouška

Český jazyk, 60 minut čistého času

50 bodů

Maximální počet bodů 100

Matematika, 70 minut čistého času

50 bodů

2. Výsledky z předchozího vzdělávání

Do hodnocení se započítávají známky na vysvědčení za 1. pololetí 8. třídy, za 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy z předmětů: matematika, český jazyk, cizí jazyk, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis a dějepis.

Vysvědčení za 1. pololetí 8. třída ZŠ

Za každou dvojku se z max. počtu bodů odečítá jeden bod. Za každou trojku se z max. počtu bodů odečítají 2 body

Maximální počet bodů: 15

Vysvědčení za 2. pololetí 8. třída ZŠ

Za každou dvojku se z max. počtu bodů odečítá jeden bod. Za každou trojku se z max. počtu bodů odečítají 2 body

Maximální počet bodů: 15

Vysvědčení za 1. pololetí 9. třída ZŠ

Za každou dvojku se z max. počtu bodů odečítá jeden bod. Za každou trojku se z max. počtu odečítají 2 body

Maximální počet bodů: 15

3. Aktivity žáka, které dokládají jeho schopnosti a zájem o studium na ČRG s.r.o.

Přehled těchto aktivit je třeba doložit písemně s přihláškou ke studiu.

Maximální počet bodů: 5

Celkový maximální počet bodů: 150

Minimální počet bodů pro přijetí na ČRG s. r. o. je 60.

Body z jednotlivých částí 1–3 budou u každého uchazeče sečteny a podle výsledku se vytvoří sestupné pořadí uchazečů, ze kterého bude přijato ke studiu do 30 nejlepších uchazečů, dle kapacity školy. Ostatní uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí. Proti tomuto rozhodnutí je možné se do 3 pracovních dnů od doručení písemně odvolat. V případě, že někteří přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek v daném termínu, bude toto místo nabídnuto dalším uchazečům z uvedeného pořadí, kteří podali proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. Ředitelka školy tyto uchazeče přijme na základě opravného rozhodnutí.

6. Hodnocení výsledků přijímacího řízení – jednotná kritéria přijímacího řízení pro obor studia 79-41-K/81

1. Jednotná přijímací zkouška

Český jazyk, 60 minut čistého času

50 bodů

Maximální počet bodů 100

Matematika, 70 minut čistého času

50 bodů

2. Výsledky z předchozího vzdělávání

Do hodnocení se započítávají známky na vysvědčení za 1. pololetí 4. třídy, za 2. pololetí 4. třídy a za první pololetí 5. třídy z předmětů: matematika, český jazyk, cizí jazyk, přírodověda a vlastivěda.

Vysvědčení za 1. pololetí 4. třída ZŠ

Za každou dvojku se z max. počtu bodů odečítaji 2 body. Za každou trojku se z max. počtu bodů odečítají 3 body

Maximální počet bodů: 15

Vysvědčení za 2. pololetí 4. třída ZŠ

Za každou dvojku se z max. počtu bodů odečítají 2 body. Za každou trojku se z max. počtu bodů odečítají 3 body

Maximální počet bodů: 15

Vysvědčení za 1. pololetí 5. třída ZŠ

Za každou dvojku se z max. počtu bodů odečítají 2 body. Za každou trojku se z max. počtu odečítají 3 body

Maximální počet bodů: 15

3. Aktivity žáka, které dokládají jeho schopnosti a zájem o studium na ČRG s.r.o.

Přehled těchto aktivit je třeba doložit písemně s přihláškou ke studiu.

Maximální počet bodů: 5

Celkový maximální počet bodů: 150

Minimální počet bodů pro přijetí na ČRG s. r. o. je 60.

Body z jednotlivých částí 1–3 budou u každého uchazeče sečteny a podle výsledku se vytvoří sestupné pořadí uchazečů, ze kterého bude přijato ke studiu do 30 nejlepších uchazečů, dle kapacity školy. Ostatní uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí. Proti tomuto rozhodnutí je možné se do 3 pracovních dnů od doručení písemně odvolat. V případě, že někteří přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek v daném termínu, bude toto místo nabídnuto dalším uchazečům z uvedeného pořadí, kteří podali proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. Ředitelka školy tyto uchazeče přijme na základě opravného rozhodnutí.

7. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách ČRG s. r. o. do dvou pracovních dnů od zpřístupnění výsledků společností CERMAT.   

  • Do 10 pracovních dnů od zveřejnění přijatých uchazečů je uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče povinen potvrdit volbu uchazeče o studium na ČRG s. r. o. odevzdáním řádně vyplněného zápisového lístku. Zákonný zástupce uchazeče uzavře s ČRG s. r. o. smlouvu o studiu. Pokud uchazeč nebo jeho zákonný zástupce neodevzdá zápisový lístek, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke studiu na ČRG s. r. o.
  • Pokud budou po 1. kole přijímacího řízení na ČRG s. r. o. volná místa pro studium ve školním roce 2022/2023, bude vyhlášeno druhé kolo.

RNDr. Ludmila Kadlecová, ředitelka školy


Úřední hodiny

Úřední hodiny pro osobní odevzdání přihlášek od 1. 2. 2022 do 1. 3. 2022 – budova Českého reálného gymnázia s.r.o., Pražská 2532/54a

(v době jarních prázdnin 28. 2. 2021 a 1. 3. 2022 od 9:00 do 11:00)

Pondělí  11:00–15:00 / tel. 723 338 028 / RNDr. Jana Bohůnková

Úterý 8:00–14:00 / tel. 776 090 204 / PaedDr. Ondřej Švejda

Středa 7:15–12:00 / tel. 723 184 174 / RNDr. Ludmila Kadlecová

Pro příchod do školy je nutné telefonicky kontaktovat uvedené pracovníky. Jiný termín osobního doručení přihlášky je možné dohodnout na uvedených telefonech.


Den otevřených dveří

Den otevřených dveří budeme organizovat dne 12. 1. 2022 v budově školy. V případě epidemiologického omezení bude den otevřených dveří on-line.

Podrobné informace k jednotné přijímací zkoušce

Podrobné informace k jednotné přijímací zkoušce od CERMATu najdete zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska