Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021 na Českém reálném gymnáziu s. r. o.

Důležité informace ke změnám v přijímacím řízení

Termíny jednotných přijímacích zkoušek

PDF dokument vydaný MŠMT ke stažení / prohlédnutí zde

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

PDF dokument vydaný MŠMT ke stažení / prohlédnutí zde

Opatření k přijímacím zkouškám – posunutí termínu pro vydání zápisového lístku

PDF dokument vydaný MŠMT ke stažení / prohlédnutí zde

Opatření k přijímacím zkouškám – informace o náhradní zkoušce při zdravotní nezpůsobilosti uchazeče

PDF dokument vydaný MŠMT ke stažení / prohlédnutí zde

Opatření k přijímacím zkouškám – zkoušky v náhradním termínu

PDF dokument vydaný MŠMT ke stažení / prohlédnutí zde

Mimořádné opatření – testování na covid-19 při přijímací zkoušce

PDF dokument vydaný MZ ke stažení / prohlédnutí zde

Ochrana zdraví během přijímacích (a maturitních) zkoušek

PDF dokument vydaný MŠMT ke stažení / prohlédnutí zde


České reálné gymnázium s. r. o., Pražská 2532/54a, 370 04 České Budějovice
České Budějovice, 14. 1. 2021

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

1. Právní předpisy, kterými se řídí přijímací řízení na ČRG s. r. o.


2. České reálné gymnázium s.r.o. bude pro školní rok 2021/2022 přijímat jednu třídu čtyřletého studia 79-41-K/41 s maximálně 30 žáky a jednu třídu osmiletého studia 79-41-K/81 s maximálně 30 žáky.

Všichni uchazeči o studium na ČRG s. r. o. budou konat jednotné přijímací zkoušky, které probíhají podle stanoveného harmonogramu, formou písemných testů z matematiky a českého jazyka.


3. Přihlášky ke studiu podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce do 1. 3. 2021 na předepsaných tiskopisech.

Přihlášky ke studiu ke stažení zde:

Všechny formuláře jsou ve formátu PDF a jsou upravitelné v aplikaci Adobe Reader.

Čtyřleté studium (kód 79-41-K/41)

ČRG s. r. o. jako 1. škola

ČRG s. r. o. jako 2. škola

Osmileté studium (kód 79-41-K/81)

ČRG s. r. o. jako 1. škola

ČRG s. r. o. jako 2. škola

Lékařské potvrzení nevyžadujeme. Vyplněnou přihlášku lze následně osobně doručit na ČRG s. r. o., Pražská 2532/54a, České Budějovice nebo poslat doporučeně. Přihlášku není možné vyplnit online.


4. Termíny jednotných přijímacích zkoušek

Typ oboru1. řádný termín2. řádný termín1. náhradní termín2. náhradní termín
79-41-K/4112. dubna 202113. dubna 202112. května 202113. května 2021
79-41-K/8114. dubna 202115. dubna 202112. května 202113. května 2021

Pokud se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit ředitelce školy. Pokud ředitelka školy tuto omluvu uzná, může uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Zdroje informací k jednotné přijímací zkoušce


5. Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Hodnocení výsledků přijímacího řízení – jednotná kritéria přijímacího řízení  pro obor studia 79-41-K/41

1. Jednotná přijímací zkouška

Český jazyk, 60 minut čistého času

50 bodů

Maximální počet bodů: 100

Matematika, 70 minut čistého času

50 bodů

2. Výsledky z předchozího vzdělávání


Do hodnocení se započítávají známky na vysvědčení za 1. pololetí 8. třídy a za první pololetí 9. třídy z předmětů: matematika, český jazyk, cizí jazyk, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis a dějepis.

Pololetní vysvědčení
8. třída ZŠ

Za každou dvojku se z max. počtu bodů odečítá jeden bod.
Za každou trojku se z max počtu bodů odečítají 2 body.

Maximální počet bodů: 20

Pololetní vysvědčení
9. třída ZŠ

Za každou dvojku se z max. počtu bodů odečítá jeden bod.
Za každou trojku se z max. počtu odečítají 2 body.

Maximální počet bodů: 20

3. Aktivity žáka, které dokládají jeho schopnosti a zájem o studium na ČRG s. r. o.


Přehled těchto aktivit je třeba doložit písemně s přihláškou ke studiu.

Maximální počet bodů: 5

Celkový maximální počet bodů: 145

Minimální počet bodů pro přijetí na ČRG s. r. o. je 50.

Body z jednotlivých částí 1–3 všech uchazečů budou sečteny a vytvoří se  sestupné pořadí, ze kterého bude přijato ke studiu 30 nejlepších uchazečů. Ostatní, kteří získají minimálně 50 bodů, nebudou přijati z kapacitních důvodů. V případě, že někteří přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek v daném termínu, bude toto místo nabídnuto dalším uchazečům z uvedeného pořadí.


Hodnocení výsledků přijímacího řízení – jednotná kritéria přijímacího řízení pro obor studia 79-41-K/81

1. Jednotná přijímací zkouška

Český jazyk, 60 minut čistého času

50 bodů

Maximální počet bodů: 100

Matematika, 70 minut čistého času

50 bodů

2. Výsledky z předchozího vzdělávání


Do hodnocení se započítávají známky na vysvědčení za 1. pololetí 4. třídy a za první pololetí 5. třídy z předmětů: matematika, český jazyk, cizí jazyk, přírodověda a vlastivěda.

Pololetní vysvědčení
4. třída ZŠ

Za každou dvojku se z max. počtu bodů odečítají dva body.
Za každou trojku se z max počtu odečítají 3 body.

Maximální počet bodů: 20

Pololetní vysvědčení
5. třída ZŠ

Za každou dvojku se z max. počtu bodů odečítají dva body.
Za každou trojku se z max počtu odečítají 3 body.

Maximální počet bodů: 20

3. Aktivity žáka, které dokládají jeho schopnosti a zájem o studium na ČRG s. r. o.


Přehled těchto aktivit je třeba doložit písemně s přihláškou ke studiu.

Maximální počet bodů: 5

Celkový maximální počet bodů: 145

Minimální počet bodů pro přijetí na ČRG s. r. o. je 50.

Body z jednotlivých částí 1–3 všech uchazečů budou sečteny a vytvoří se  sestupné pořadí, ze kterého bude přijato ke studiu 30 nejlepších uchazečů. Ostatní, kteří získají minimálně 50 bodů, nebudou přijati z kapacitních důvodů. V případě, že někteří přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek v daném termínu, bude toto místo nabídnuto dalším uchazečům z uvedeného pořadí.


6. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 29. 4. 2021

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve čtvrtek 29. dubna 2021 na webových stránkách ČRG s. r. o. (www.crg.cz).


7. Do 10 pracovních dnů od zveřejnění přijatých uchazečů je uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče povinen potvrdit volbu uchazeče o studium na ČRG s. r. o. odevzdáním řádně vyplněného zápisového lístku.

Zákonný zástupce uchazeče uzavře s ČRG s. r. o. smlouvu o studiu. Pokud uchazeč nebo jeho zákonný zástupce neodevzdá zápisový lístek, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke studiu na ČRG s. r. o.


8. Pokud budou po 1. kole přijímacího řízení na ČRG s. r. o. volná místa pro studium ve školním roce 2021/2022, bude vyhlášeno druhé kolo.

RNDr. Ludmila Kadlecová
ředitelka školy


Úřední hodiny pro odevzdání přihlášek od 1. 2. 2021 do 1. 3. 2021

pondělí  12:00–15:00tel. 776 090 204 (PaeDdr. Ondřej Švejda)
úterý12:00–15:00tel. 723 338 028 (RNDr. Jana Bohůnková)
středa8:00–10:00tel. 723 184 174 (RNDr. Ludmila Kadlecová)

Jiný termín osobního doručení přihlášky je možné dohodnout na uvedených telefonech.