České reálné gymnázium, s.r.o. - Přijímací řízení a školné

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se bude na našem gymnáziu konat ve středu 17. 1. 2018. Více informací naleznete zde.

ČRG s. r. o. je i na Facebooku

Podívejte se sem.

Výsledky příjímacího řízení 2018
do primy 8-letého gymnázia 79-41-K/81

 

Uchazeči přijatí

Přijatí uchazeči musí do 10 pracovních dnů odevzdat zápisový lístek a smlouvy o studiu. Po této lhůtě bude toto místo nabídnuto dalšímu uchazeči.

830

152

825

147

819

141

817

140

808

136

820

135

828

135

847

134

805

131

842

131

843

131

851

130

836

128

850

128

846

127

809

126

812

124

831

123

824

120

821

118

815

117

835

114

801

113

818

113

807

112

827

112

826

111

823

110

834

110

849

109

 

Uchazeči, kteří mohou být přijati, pokud někdo z přijatých uchazečů neobsadí nabízené místo

Uchazeči budou vyzváni vedením gymnázia.

852

108

814

106

802

100

838

98

840

98

841

98

844

98

806

97

833

97

803

94

810

94

829

90

853

82

816

79

832

76

837

75

 

Nepřijatí uchazeči

822

56

839

55

848

51

813

49

845

46

811

34

804

16

 

___

Výsledky příjímacího řízení 2018
do 1. ročníku 4-letého gymnázia 79-41-K/41

 

Uchazeči přijatí

Přijatí uchazeči musí do 10 pracovních dnů odevzdat zápisový lístek a smlouvy o studiu. Po této lhůtě bude toto místo nabídnuto dalšímu uchazeči.

401

146

403

145

402

120

413

117

408

113

406

108

424

108

405

103

431

101

412

97

427

93

422

83

428

79

430

74

415

73

421

71

407

67

417

65

410

64

429

64

420

59

416

57

419

55

404

52

409

52

411

51

423

51

 

Nepřijatí uchazeči

426

45

425

40

414

34

432

6

418

0

 

___

Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu si můžete stáhnout zde. Přihlášky jsou ve formátu PDF, který lze upravovat v programu Adobe Reader nebo přímo v prohlížeči (v obou případech je nutné vyplněnou přihlášku uložit).

V přihláškách je možnost zapsat dvě školy, máme proto pro vás jak verzi, kde je naše škola zapsána na prvním místě, tak verzi, kde je na druhém, a to pro oba běhy gymnázia, čtyřletý i osmiletý.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání není pro studium na ČRG s. r. o. potřeba.

Přihláška pro studium na čtyřletém gymnáziu

- ČRG s. r. o. jako první škola, na kterou se student hlásí: PDF
- ČRG s. r. o. jako druhá škola, na kterou se student hlásí: PDF

Přihláška pro studium na osmiletém gymnáziu

- ČRG s. r. o. jako první škola, na kterou se student hlásí: PDF
- ČRG s. r. o. jako druhá škola, na kterou se student hlásí: PDF

___

Přijímací řízení ve školním roce 2017/2018 na Českém reálném gymnáziu s. r. o.

Přijímací řízení ve školním roce 20017/2018 na Českém reálném gymnáziu s.r.o.

Přijímací řízení na ČRG s.r.o. se řídí zákonem 178/2016 Sb.

 1. Přijímací řízení se řídí Vyhláškou č. 353/2016 Sb.
 2. České reálné gymnázium s.r.o. bude pro školní rok 2018/2019 přijímat jednu třídu čtyřletého studia 79-41-K/41 a jednu třídu osmiletého studia 79-41-K/81 s maximálně 30 žáky.
 3. Přihlášky ke studiu žáci podávají do 1.3.2018 na předepsaných tiskopisech .
 4. Termíny jednotné přijímací zkoušky MŠMT stanoví do konce roku 2017.
 5. Hodnocení výsledků přijímacího řízení se skládá
  1. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky min.60%
  2. Hodnocení z předchozího vzdělávání
  3. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a vědomosti uchazečů.
 6. Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce uchazeč obdrží do 20.3.2018.
 7. Hodnocení výsledků pro 4-leté studium 79-41-K/41
  • maximum bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka je 50
  • maximum bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky je 50
  • maximum bodů za hodnocení z předchozího vzdělávání je 60. Tento počet bodů má uchazeč, který měl na vysvědčení poletí i na konci roku v 8.třídě a v poletí 9. třídy samé výborné. Za každou chvalitebnou se z tohoto počtu odečítají 3 body. Za každou dobrou se z tohoto počtu odečítají 6 body.
  • maximum bodů za další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a vědomosti je 6 bodů
  • pro přijetí na ČRG s.r.o. je třeba mít minimálně 50 bodů.
 8. Hodnocení výsledků pro 8-leté studium 79-41-K/81
  • maximum bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka je 50
  • maximum bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky je 50
  • maximum bodů za hodnocení z předchozího vzdělávání je 66. Tento počet bodů má uchazeč, který měl na vysvědčení v pololetí i na konci roku ve 4.třídě a v poletí 5. třídy samé výborné. Za každou chvalitebnou se z tohoto počtu odečítá 10 bodů. Za každou dobrou se z tohoto počtu odečítá 20 bodů.
  • pro přijetí na ČRG s.r.o. je třeba mít minimálně 70 bodů
 9. 29.dubna budou na tomto místě zveřejněny výsledky
 10. Do 10 pracovních dnů od zveřejnění přijatých uchazečů, je uchazeč nebo zákonný zástupce povinen potvrdit svou volbu ČRG s.r.o. odevzdáním zápisového lístku a smlouvy o studiu. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na ČRG s.r.o., zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí.
 11. Pokud budou po 1.kole přijímacího řízení na ČRG s.r.o. volná místa pro studium ve školním roce 2017/2018, bude vyhlášeno 2.kolo.

RNDr.Alois Bohůnek
ředitel ČRG s.r.o.

<b style='color: red'>#graphicitems_dlg.line</b>

Školné pro školní rok 2018/2019

Prima / osmileté gymnázium – nižší stupeň

Do 31. 8. 2018 3500 Kč
Do 31. 10. 2018 3500 Kč
Do 31. 1. 2019 3500 Kč
Do 31. 3. 2019 3500 Kč

Sekunda, tercie, kvarta / osmileté gymnázium – nižší stupeň

Do 31. 8. 2018 3000 Kč
Do 31. 10. 2018 3000 Kč
Do 31. 1. 2019 3000 Kč
Do 31. 3. 2019 3000 Kč

Kvinta, sexta, septima, oktáva / osmileté gymnázium – vyšší stupeň
1.R, 2.R, 3.R, 4.R / čtyřleté gymnázium – vyšší stupeň

Do 31. 8. 2018 4500 Kč
Do 31. 10. 2018 4500 Kč
Do 31. 1. 2019 4500 Kč
Do 31. 3. 2019 4500 Kč

 

Žádné jiné platby rodiče za studium neplatí.

Po dobu studia se platí školné ve stálé výši.